O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin

Misja
Prowadzone działania
Obszary działań
Zarząd
Zespoły

Misja

Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest m.in.:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
ochrona i promocja zdrowia,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
kultura, sztuka, ochrona miejscowych zabytków i tradycji,
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
promocja i organizacja wolontariatu, upowszechnianie,
rozwijanie kultury regionalnej.

Prowadzone działania

Celem naszej organizacji jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Żychlin ukierunkowana na szeroko pojęty rozwój dzieci i młodzieży. Aktywizacja społeczności lokalnych, podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja i wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Formy działań: współpraca z samorządem lokalnym i innymi instytucjami wyczulonymi na potrzeby i problemy społeczności lokalnej; działalność edukacyjna, ekoedukacyjna skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży; organizowanie zbiórek publicznych na cele statutowe, organizowanie imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej, edukacyjnych i kulturalnych (”Piknik ekologiczny Dzień Ziemi”, Dzień Dziecka), organizowanie konkursów, spotkań, konferencji, warsztatów.

Obszary działań

 1. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 2. Ochrona zdrowia
  1. Ochrona i promocja zdrowia
 3. Ochrona praw
  1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
  2. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 4. Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
  1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 5. Nauka, kultura, ekologia
  1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 6. Integracja europejska, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
  1. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  3. Promocja i organizacja wolontariatu
 7. Tożsamość, tradycja narodowa
  1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 8. Sport, turystyka, wypoczynek
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 9. Bezpieczeństwo publiczne
  1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Zarząd

Stanowisko Osoba
Prezes zarządu Matylda Jakubowska-Czaja
Wiceprezes zarządu Tomasz Rapsiewicz
Skarbnik Karina Karasińska-Pirowska
Sekretarz Beata Kalinowska

Zespoły

Funkcja zespołu Osoby
ds. zadań publicznych i rozliczania projektów Matylda Jakubowska-Czaja (koordynator), Beata Kalinowska, Karina Karasińska-Pirowska, Anna Wojtalewicz
ds. współpracy z instytucjami Matylda Jakubowska-Czaja, Katarzyna Brzozowska
ds. współpracy międzynarodowej Iwona Kciuk (koordynator), Katarzyna Brzozowska
ds. Świetlicy Socjoterapeutycznej Anna Wojtalewicz, Maria Jędrzejczak, Katarzyna Rolińska
ds. Grupy Teatralnej Metafora Katarzyna Brzozowska (koordynator), Aleksandra Szczepańska, Ewelina Abramowicz, Natalia Zadęcka, Justyna Olszewska, Martyna Gajewska, Dominik Kowalski, Damian Wasielewski, Adrian Wasielewski
ds. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Matylda Jakubowska-Czaja (koordynator), Katarzyna Brzozowska, Anna Wojtalewicz, Katarzyna Wiśniewska, Witold Figurski
ds. promocji i informacji Rafał Nowicki, Łukasz Garstka, Łukasz Jakubowski, Maciej Zajączkowski, Krzysztof Wojtalewicz, Adrian Wasielewski